Δημοσιεύσεις

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Της 28ης Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου 119 στη Μεταμόρφωση, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Διαχειριστή της εταιρείας κ. Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου , οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :
Λουκάς Πετροπουλέας, Διαχειριστής, Εταίρος και
Αλεξάνδρα Καραπιπέρη Εταίρος

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000,00 €)

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ βεβαιώνει ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δέκα χιλιάδες (10.000,00) Ευρώ, ως σχετικό Καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας, κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων εκάστου των Εταίρων και ότι έγιναν οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα Βιβλία της.

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έρευνα των Βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της Εταιρείας, πιστοποιεί ότι το Κεφάλαιο των Ευρώ 10.000,00 καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων των εταίρων της Εταιρείας.
Ειδικότερα εκδόθηκαν η υπ' αριθμό απόδειξη Νο.1 / 28-11-2018, με αύξων αριθμό εγγραφής 1 στο Γενικό Ημερολόγιο, Ευρώ 9.000,00 εκ μέρους του Εταίρου Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου, και η υπ' αριθμό απόδειξη Νο.2 / 28-11-2018, με αύξων αριθμό εγγραφής 2 στο Γενικό Ημερολόγιο, Ευρώ 1.000,00 εκ μέρους της εταίρου Αλεξάνδρας Καραπιπέρη.
Τα ως άνω χρήματα καταχωρήθηκαν στο Ημερολόγιο Ταμείου της Ι.Κ.Ε. Περαιτέρω πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού.

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, λύνεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ                                                Η ΕΤΑΙΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


=============================================================================

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Της 1ης Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIE
ΙΚΕ
» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου 119 στη Μεταμόρφωση, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Διαχειριστή της εταιρείας κ. Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου , οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι : Λουκάς Πετροπουλέας, Διαχειριστής, Εταίρος και Αλεξάνδρα Καραπιπέρη εταίρος

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατ΄ άρθρο 47 παρ.2 Ν.4072/2012)

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ βεβαιώνει ότι η ως άνω αναγραφόμενη εταιρεία απέκτησε ιστοσελίδα από τον πάροχο WEBNODE με την ονομασία «pdsfoodie.webnode.gr"

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, λύνεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


© 2018 P.D.S. FOODIE IKE. Γ. Παπανδρέου  119 Μεταμόρφωση, 14452
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε